بدن خودتان را بهتر بشناسید

یک عنوان برای نتایج این ماشین‌حسابها که به شما در شناسایی آن کمک خواهد کردوزنه یک تکرار بیشینه (1RM) خود را محاسبه کنید
از وزنی استفاده کنید که فکر م کنید مطمئناً م توانید چندین بار آنرا تکرار کنید؛ مثلا در پرس نیمکت: وزنه 50 کیلوگرمی، تا آن تعدادی که م توانید بدون فشار و کش آمدن ادامه دهید. فرض کنیم شما م تواند 12 تکرار را با آن وزنه 50 کیلوگرمی بزنید؛ باید عدد 50 را در باکس وزنه (multi rep weight) و عدد 12 را در باکس مربوط به تعداد تکرارها (number of Reps) که در ماشین حساب وجود دارند وارد کنید. نتیجه ای که حاصل م شود: حداکثر وزنه ای که باید یکبار بزنید 69 کیلوگرم است